KWS
   
 

SET - kukuričiar koreňový

Slúži na prognózu náletu chrobákov a následného insekticídneho foliárneho ošetrenia. Vychádza z minimálnej dennej priemernej teploty vzduchu pre vývoj škodcu 12,7 oC a zo SET pre dané štádiá jeho vývoja.

 

Hraničnými hodnotami sú:

  • SET pre liahnutie lariev                     160-170oC
  • Prvý nálet imág                                  4 týždne po liahnutí lariev
  • Prognózovaný termín ošetrenia      2 týždne po prvom nálete chrobákov

Upozornenie:
Metódy prognóz podľa SET sú orientačnými nástrojmi na získanie základných informácií pre rozhodovanie o vykovaní určitého agrotechnického opatrenia. Slúžia na základné informovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné sa vopred pripraviť na konkrétny zásah či opatrenie. Pre stanovenie presného dátumu daného opatrenia je potrebné pred predpokladaným termínom dosiahnutia stanovenej SET zároveň sledovať aj reálny stav porastu, plodiny alebo škodlivého činiteľa a vhodnými nástrojmi (napr. stanovením sušiny zo vzorky silážnej kukurice, sledovaním náletov škodcov a pod.) spresniť termín potrebného zásahu.

 

 

 
KWS