KWS
   
 

SET - vijačka kukuričná

Slúži na prognózu náletu motýľov a následného insekticídneho foliárneho ošetrenia.Vychádza z minimálnej dennej priemernej teploty vzduchu pre vývoj škodcu 10,0 oC a zo SET pre dané štádiá jeho vývoja.

Hraničnými hodnotami sú:

  • SET pre začiatok kladenia vajíčok                                      320oC
  • SET pre 50 % vyliahnutých imág                                       520oC
  • SET pre prognózovaný termín chemického zásahu       550oC
  • SET pre 75 % vyliahnutých imág                                       600oC

U pozornenie:
Metódy prognóz podľa SET sú orientačnými nástrojmi na získanie základných informácií pre rozhodovanie o vykovaní určitého agrotechnického opatrenia. Slúžia na základné informovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné sa vopred pripraviť na konkrétny zásah či opatrenie. Pre stanovenie presného dátumu daného opatrenia je potrebné pred predpokladaným termínom dosiahnutia stanovenej SET zároveň sledovať aj reálny stav porastu, plodiny alebo škodlivého činiteľa a vhodnými nástrojmi (napr. stanovením sušiny zo vzorky silážnej kukurice, sledovaním náletov škodcov a pod.) spresniť termín potrebného zásahu.

 

 


 
KWS