KWS
   
 

Teplota pôdy

Pre porovnanie s aktuálnym rokom uvádzame minuloročné data o minimálnej dennej priemernej teplote pôdy potrebnej pre bezproblémové klíčenie a vzídenie kukurice a ciroku. Pre kukuricu je hraničnou hodnotou teplota pôdy 10°C, pre cirok 15°C.

 


Upozornenie:
Metódy prognóz podľa SET sú orientačnými nástrojmi na získanie základných informácií pre rozhodovanie o vykovaní určitého agrotechnického opatrenia. Slúžia na základné informovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné sa vopred pripraviť na konkrétny zásah či opatrenie.

Pre stanovenie presného dátumu daného opatrenia je potrebné pred predpokladaným termínom dosiahnutia stanovenej SET zároveň sledovať aj reálny stav porastu, plodiny alebo škodlivého činiteľa a vhodnými nástrojmi (napr. stanovením sušiny zo vzorky silážnej kukurice, sledovaním náletov škodcov a pod.) spresniť termín potrebného zásahu.

 


 
KWS