KWS
   
 

Prognóza optimálneho termínu chemického ošetrenia kukurice siatej proti vijačke kukuričnej - západné Slovensko

Ako pestovatelia kukurice veľmi dobre viete, že jej pestovanie Vám komplikuje mnoho faktorov - medzi inými aj rôzny škodcovia a ochorenia. Jedným z najvýznamnejších škodcov kukurice na Slovensku je určite vijačka kukuričná (Ostrinia nubilalis). Kukurici škodia iba húsenice, dospelí jedinci (nočné motýle hnedožltej farby s rozpätím 2,5 - 3,0 cm ) sú pre rastlinu v podstate neškodné. Termíny prvých náletov motýľov sú veľmi závislé od priebehu počasia. V extrémne teplom lete sa s nimi v porastoch stretávame začiatkom júna, v "normálnych" letách až v prvej polovici alebo až na konci júla. Oplodnené samičky kladú biele vajíčka na spodnú stranu listov (v počte 10 - 30 kusov), no každá samička dokáže naklásť 250 - 350 vajíčok.

Desiaty až štrnásty deň po nakladení vajíčok sa liahnu žltohnedé húsenice. Vyliahnuté larvy najskôr ožierajú listy alebo sa živia peľom z metliny, no po druhom zvliekaní prenikajú do stebiel kukurice (najčastejšie pod samčím kvetenstvom) a často sa prežierajú aj do šúľkov. Prvé príznaky poškodenia sú naprieč listovými osami prebiehajúce ryhy a vyžraté otvory v strednej a hornej časti rastliny. Na stonke sa nachádzajú guľaté vyžraté dutiny, z ktorých uniká rozmelnená drvina a trus lariev. Kôpky tejto drviny ležia aj na báze listov. Napadnuté rastliny sa lámu, zasychajú a nevytvoria plnohodnotné šúľky. V priestore šúľkov prežierajú larvy bázu a dostávajú sa aj do vretena. Výskyt vijačky kukuričnej silno znižuje úrodu, ale aj kvalitu kukurice. Čím sú larvy staršie, tým viac sa zameriavajú na základy stonky. Dorastané húsenice prenikajú do bazálnych častí stebla, ktoré zostane po zbere na povrchu pôdy a tu prezimujú.

Škodlivosť vijačky kukuričnej má vplyv aj na napadnutie rastlín kukurice hubovými chorobami, predovšetkým hubami rodu Fusarium. Poškodené miesta bývajú následne infikované hubovými chorobami, ktoré spôsobujú ďalšie škody, predovšetkým tvorbu mykotoxínov, ktoré sa môžu dostávať v potravinovom reťazci až do mlieka a mäsa. U hospodárskych zvierat spôsobujú zdravotné problémy a znižujú tak ich úžitkovosť.

Práve kvôli tomu, že vývoj víjačky kukuričnej je značne závislý od priebehu počasia v danom roku, sme v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom pre Vás pripravili prognózu náletu motýľov a vypočítali sme pre Vás aj ideálny čas následného insekticídneho foliárneho ošetrenia. Vychádza z minimálnej dennej priemernej teploty vzduchu pre vývoj škodcu 10,0 oC a zo sumy efektívnych teplôt (SET) pre dané štádiá jeho vývoja.

Hraničnými hodnotami sú:

  • SET pre začiatok kladenia vajíčok                                      320 oC
  • SET pre 50 % vyliahnutých imág                                       520 oC
  • SET pre prognózovaný termín chemického zásahu       550 oC
  • SET pre 75 % vyliahnutých imág                                       600 oC


Zároveň pripájame aj údaje z predošlých rokov, aby ste mali možnosť porovnať si teploty v minulosti a súčasnosti.

KWS_agroservis_vijacka_2016

KWS_agroservis_vijacka_2016

Upozornenie:
Metódy prognóz podľa sumy efektívynch teplôt (SET) sú orientačnými nástrojmi na získanie základných informácií pre rozhodovanie o vykovaní určitého agrotechnického opatrenia. Slúžia na základné informovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné sa vopred pripraviť na konkrétny zásah či opatrenie. Pre stanovenie presného dátumu daného opatrenia je potrebné pred predpokladaným termínom dosiahnutia stanovenej SET zároveň sledovať aj reálny stav porastu, plodiny alebo škodlivého činiteľa a vhodnými nástrojmi (napr. stanovením sušiny zo vzorky silážnej kukurice, sledovaním náletov škodcov a pod.) spresniť termín potrebného zásahu.

 

 


 
KWS