KWS
   
 

KOLLEGAS

FAO 450

kollegas_charakteristika

V súčasnosti ide o najneskorší zrnový hybrid s najvyšším potenciálom úrody v slovenskom portfóliu KWS. Potvrdením stabilne vysokých úrod je aj registrácia v slovenskom ÚKSÚP-e (už po dvoch rokoch), ako aj v štátoch s podmienkami suchej kontinentálnej klímy (v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku).

Na priloženom grafe vidíte priebeh úrod KOLLEGASU v podmienkach slovenských prevádzkových pokusov v klimaticky náročnom roku 2017. Ako môžete vidieť, vždy sa umiestnil na popredných miestach. Tento hybrid nás zaujal už v extrémnom roku 2015 v nadnárodných maloparcelových pokusoch, pričom od toho roku poskytoval stabilne vysoké úrody vo všetkých typoch pokusov. KOLLEGAS bol najvýkonnejším zrnovým hybridom v slovenských prevádzkových pokusoch za roky 2016 aj 2017, pričom treba zdôrazniť, že išlo o dva klimaticky mimoriadne odlišné roky.