KWS
   
 

Prečo používať medziplodiny?

Firma KWS sa už niekoľko desaťročí zaoberá šľachtením, produkciou a používaním medziplodín. Tieto skúsenosti sme využili pri vytváraní špeciálnych zmesí jednotlivých druhov medziplodín pre rôzne osevné postupy, fytosanitárne využitie a pre agronomické potreby. Kládli sme dôraz na všetky aspekty využitia jednotlivých druhov medziplodín, ako rýchlosť vývoja rastlín po sejbe, termín kvitnutia, úroda zelenej hmoty, prezimovanie a typ koreňového systému.

Typ koreňového systému je jedným z najdôležitejších parametrov medziplodinových miešaniek, pretože správne zvolený mix rôznych koreňových systémov efektívnejšie penetruje pôdu po monokultúre a dokáže absorbovať živiny, ktoré by boli inak nevyužiteľné. Živiny sú následne po zapracovaní medziplodiny do pôdy mineralizované, čím sa stávajú využiteľné pre následné plodiny.

V súčasnosti je viac ako 60 % poľnohospodárskej a takmer 70 % ornej pôdy na Slovensku viac alebo menej ohrozených eróziou s negatívnymi ekologickými i ekonomickými dôsledkami. Už 20 %-ná pokryvnosť pôdy medziplodinami znižuje pôdnu eróziu takmer na polovicu v porovnaní s pôdou bez rastlinného krytu. Preto sa medziplodiny stávajú významnou súčasťou pôdoochranných technológií pri pestovaní niektorých plodín.

Medziplodiny ale majú aj mnohé ďalšie výhody:

 • Prerušujú osevný postup
 • Akvitizujú pôdne organizmy
 • Podporujú rôzne typy prekorenenia pôdy
 • Pútajú vzdušný dusík
 • Uskladňujú živiny v biomase

MedziplodinyKWS

   

   
  KWS