KWS
   
 

Cirok

Prognózované oteplenie podnebia v našej oblasti môže mať za následok zmenu plodinového zloženia v našich osevných postupoch. Cirok má totiž ako C4 rastlina podmienenú prispôsobivosť vysokým teplotám a nedostatku vlahy spojenú s nižšími nárokmi na agrotechniku. Škodlivé činitele sú v slovenských podmienkach stále pod prahom škodlivosti, a tak je jeho pestovanie agrotechnicky nenáročné.

Cirok sa podľa spôsobu využitia delí na silážny a zrnový. Zrnové hybridy v našom portfóliu zastupuje zrnový cirok FRISKET. Tento nenáročný hybrid môže tvoriť stabilizujúci prvok osevného postupu v podmienkach s ľahkými pôdami, nevyrovnaným vlahovým režimom a s jednostranným osevným postupom, kde sa už nedarí udržať úrody ostatných obilnín na stabilnej úrovni. V roku 2017 sme pozberali veľkoplošné pokusné parcely FRISKET a môžeme konštatovať, že dosiahnutá úroda sa pohybovala v rozpätí 7 – 8,5 t/ha pri zberovej vlhkosti kulminujúcej okolo 15 %.

Sortiment silážneho ciroku je vhodný do podmienok, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agro-klimatických podmienok prostredia, resp. ak po jej založení vznikajú veľké straty na úrode z dôvodu poškodenia porastov divou zverou. Stabilné portfólio silážneho ciroku KWS tvoria skorý hybrid KWS SOLE, stredne skorý KWS TARZAN a stredne neskorý KWS HANNIBAL.

 

Na nadchádzajúcu sezónu sme do nášho sortimentu doplnili novinku KWS PHOENIX. Ide o špeciálne vyšľachtený typ ciroku, ktorý predstavuje prienik medzi silážnym a zrnovým cirokom s použitím viac zameraným na siláž. KWS PHOENIX je stredne skorý hybrid, ktorý dosahuje výšku do 320 cm, no už pri tejto výške je úroda suchej hmoty na úrovni iných stredne skorých hybridov ciroku. Tento medzityp ciroku obsahuje v pozberanej hmote viac škrobu a cukrov ako klasické silážne hybridy pri lepších koncentráciách vláknitých frakcií. Jednou z hlavných výhod KWS PHOENIX je veľmi silná odolnosť proti poliehaniu, porast krásne stojí, čo zaručuje rýchly mechanizovaný zber.

 

 

 
KWS