KWS
   
 

Cirok

Ciroky sa delia podľa spôsobu využitia na silážne a zrnové. Sortiment silážneho ciroku je vhodný do podmienok, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agro-klimatických podmienok prostredia, resp. ak po jej založení vznikajú veľké straty na úrode z dôvodu poškodenia porastov divou zverou. Stabilné portfólio silážneho ciroku KWS tvoria skorý hybrid KWS SOLE, stredne skorý KWS TARZAN a stredne neskorý KWS HANNIBAL.

Prognózované oteplenie podnebia v našej oblasti môže mať za následok zmenu plodinového zloženia v našich osevných postupoch. Preto sme naše portfólio minulý rok doplnili o zrnový cirok FRISKET. Cirok má totiž ako C4 rastlina podmienenú prispôsobivosť vysokým teplotám a nedostatku vlahy spojenú s nižšími nárokmi na agrotechniku. FRISKET môže teda tvoriť stabilizujúci prvok osevného postupu v podmienkach s ľahkými pôdami, nevyrovnaným vlahovým režimom a s jednostranným osevným postupom. V roku 2016 sme pozberali prvé veľkoplošné pokusné parcely FRISKETu (do 10 ha) a môžeme konštatovať, že dosiahnutá úroda sa pohybovala v rozpätí 7,1 – 8,7 t/ha pri zberovej vlhkosti do 15 %.

 

Sortiment odrôd

Odroda Využitie Skorosť Úroda sušiny Výška rastliny Odnožovanie
KWS SOLE siláž skorý vysoká 370 cm vždy
KWS TARZAN siláž stredne skorý veľmi vysoká 420 cm takmer vždy
KWS HANNIBAL siláž stredne neskorý veľmi vysoká 450 cm takmer nikdy
KWS FRISKET zrno skorý - 140 cm takmer nikdy

 
KWS